Odstraňování komunálních odpadů

Image

Odstraňování druhotných surovin

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce činností fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Odpadem podobným komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.

Komunální odpady zahrnují celou řadu odpadů, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod katalogovými čísly 20…. Jsou to zejména odpady z domácností, podobné odpady živnostenské, průmyslové, z úřadů, z parků a zahrad, včetně složek z odděleného sběru, které musí být z odpadu vytříděny. Nejznámější a nejčastěji se vyskytující komunální odpad je směsný komunální odpad – kat. č. 20 03 01.

Co patří a nepatří do sběrných nádob dle druhu odpadu

Odstraňování druhotných surovin

Mezi komunální odpad patří

Odpad, který již dále nelze třídit a který je běžně odvezen na skládky nebo do spaloven komunálních odpadů.

  • Tuhý komunální odpad - Je nejčastějším případem komunálního neboli směsného odpadu. Jedná se o takový materiál nebo část materiálu, který při běžných atmosférických podmínek nemění svůj tvar a objem.

  • Domovní komunální odpad - Jinak také nazýván jako odpad z domácnosti. Jedná se o odpad, který vzniká z činností spojených s úklidem obytných objektů.

  • Objemný komunální odpad - Nejčastěji se jedná o odpad z domácnosti s tím rozdílem, že jeho hmotnost či množství je natolik veliké, že nelze odpad odkládat do klasických sběrných nádob. Příkladem může být nábytek, objemné obaly, koberce, kuchyňské linky apod.

Co nepatří do komunálního odpadu

  • Dále využitelné odpady - např. plast, sklo, papír, dřevo, kovy apod. Tyto využitelné odpady patří do kategorie druhotného odpadu.

  • Biologický rozložitelný odpad – Odpad vhodný ke kompostování, rozložitelný v půdě, obsahující živiny. Více na stránce Odstraňování biologicky rozložitelných odpadů

  • Nebezpečné odpady – Jde o druh odpadů s nebezpečnými vlastnostmi, které by mohli mít negativní vliv na životní prostředí či zdraví lidí a zvířat. Více o nebezpečném odpadu se dozvíte na stránce Odstraňování nebezpečných odpadů.

Separační systém

Jedná o systémy, kterými je komunální odpad shromažďován a odstraňován. Těmito systémy jsou:

  • Svozový separační systém – Svoz zajištěn firmou – Stačí se nám ozvat a my se o svoz komunálního odpadu rádi postaráme.

  • Přinášecí (donáškový) separační systém

  • Zálohový separační systém – Občan dostane zpět zálohu za odevzdání vypůjčeného materiálu. Typickým příkladem jsou vratné lahve.

+420296348622

mewa-system@mewa-system.cz

Václavské náměstí 808/66 110 00 Praha 1