Odstraňování nebezpečných odpadů

nebezpecny odpadNebezpečný odpad je odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech nebo nově stanovených dle Nařízení komise EU č. 1357/2014 s vlastnostmi HP 1 – HP 15.

Nebezpečný odpad může mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat. Z těchto důvodů musí být s nebezpečným odpadem nakládáno velice opatrně, v souladu s právními předpisy, s provozním a manipulačním řádem a pouze způsobilou osobou. K nebezpečným odpadům patří rovněž i prázdné obaly od nebezpečných chemických látek.

Nelze tedy s nebezpečným odpadem nakládat stejně či podobně, jako s komunálním odpadem nebo druhotnými surovinami určenými k dalšímu využití a recyklaci. Likvidace je zde možná pouze za pomoci specializované firmy, která má souhlas k nakládání s tímto odpadem a která odpad dále likviduje v souladu s platnou legislativou většinou ve spalovnách nebezpečných odpadů nebo ho dále recykluje.

Staráme se o likvidaci nebezpečného odpadu již několik let a jsme schopni zajistit veškerý proces odstranění tohoto odpadu. Pro nakládání s nebezpečným materiálem jsme plně certifikováni. Naší certifikaci si můžete prohlédnout i na těchto stránkách.

Certifikace

Výčet hlavních vlastností nebezpečného odpadu:

 • HP 1 – Výbušné
 • HP 2 – Oxidující
 • HP 3 – Hořlavé
 • HP 4 – Dráždivé – Dráždivé pro kůži a oči
 • HP 5 - Toxicita pro specifické cílové orgány, toxicita při vdechnutí
 • HP 6 – Akutní toxicita
 • HP 7 – Karcinogenní
 • HP 8 – Žíravé
 • HP 9 – Infekční
 • HP 10 – Toxické pro reprodukci
 • HP 11 – Mutagenní
 • HP 12 – Uvolňování akutně toxického plynu
 • HP13 – Senzibilizující
 • HP 14 – Ekotoxický
 • HP 15 – Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

Mezi nebezpečný odpad můžeme zařadit např.:

 • Laky
 • Barviva
 • Ředidla
 • Baterie
 • Ropné produkty
 • Kyseliny
 • Lepidla
 • Zdravotnický materiál
 • Tiskařské barvy a inkousty
 • Spotřebiče obsahující freony
 • Elektronika
 • Těkavé látky
 • Pesticidy
 • Zářivky
 • Materiál obsahující rtuť
Pokud potřebujete zajistit odvoz nebezpečného odpadu nebo jakéhokoliv jiného odpadu či materiálu, ozvěte se nám. My pro vás zajistíme odvoz a veškeré náležitosti, které jsou potřeba.

NÁVŠTĚVNOST

DnesDnes37
VčeraVčera25
TýdenTýden210
MěsícMěsíc1077
CelkemCelkem82045

OZVĚTE SE NÁM

 • Václavské náměstí 808/66 110 00 Praha 1
 • +420296348622
 • mewa-system@mewa-system.cz
 • Mewa-system.cz
 • Jsme tu pro vás každý den od 8:00 do 17:00. Volat můžete kdykoliv.

HLAVNÍ SLUŽBY

 • Dodání sběrných nádob
 • Pronájem velkoobjemových kontejnerů
 • Svoz odpadu dopravními prostředky
 • Čištění nádrží a jímek
 • Likvidace železa
 • Výkup kovového odpadu
 • Skartace dokumentů